See English Version

کاربرد فناوری بلاکچین در صنعت بانکداری

اعضای پنل تخصصی

آقای سعید خوشبخت، مدیر عامل شرکت آریاتک

*وزارت اقتصاد بانک ها را مکلف به تهیه نقشه راه کرده است. فکر می کنید فناوری بلاکچین تا چه اندازه می تواند در تهیه این نقشه راه تأثیرگذار باشد؟

*بسیاری از فناوری ها علی رغم هیاهوی اولیه بعد از گذشت سال ها هنوز در بانک ها کاربردی نشده اند. مسیر مطلوب برای توسعه عملی کاربردهای بلاکچین در بانک ها را چه می دانید؟

*بیشترین فعالیت هایی که سازمان ها و بانک ها در ایران در استفاده عملیاتی از فناوری بلاکچین کرده اند در چه حوزه هایی بوده است؟

*بلاکچین در کدامیک از بخش های صنعت بانکی ایران بیشترین تأثیر را داراست؟ چه کاربردهایی را در 2 سال آینده برای صنعت بانکداری ایران متصور هستید؟

*برای توسعه کاربردهای بلاکچین در صنعت بانکداری چه نیازمندی های بیرونی به خصوص در حوزه رگولاتوری وجود دارد؟

مدعوین