See English Version

پنل Exchange & Cryptocurrency

اعضای پنل تخصصی

آقای رضا قربانی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه تراکنش

*بررسی مهمترین و معروفترین صرافی های رمز ارز در جهان

*ماجرای متگاکس چه تأثیری بر اعتبار صرافی ها داشت؟

*صرافی های توزیع شده چقدر احتمال موفقیت دارند؟

*آیا به صرافی های محلی احتیاج داریم؟ مزایای آنها چیست؟

*حالت ایده آل فعالیت صرافی ها چگونه است؟

مدعوین