See English Version

برنامه های کنفرانس

 تمامی سعی بی شائبه شورایعالی، سیاست گذاران و مجریان اینکنفرانس بر آن است که شرکت کنندگان نهایت استفاده را از تک تک دقایق ارزشمندشان برده باشند. نه تنها بهره برداری بهینه از زمان برگزاری کنفرانس ، بلکه ارتباط موثر بعد از برگزاری کنفرانس به منظور ادامه این حرکت مهم بین المللی و پیاده سازی نتایج کاربردی برگزاری کنفرانس ، از اهداف برگزاری اینکنفرانس می باشد.  

در زیر تعدادی از برنامه های مدون کنفرانس اعلام می گردد:

► سخنراني صاحب نظران و اساتيد برجسته  و برگزاری پانل های تخصصی

► ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی و پوستر)

► حضور و سخنرانی مقامات عالی رتبه کشوری به عنوان حامیان این کنفرانس

► دعوت رسمی از تمام مدیران عامل سازمان های دولتی مرتبط و بخش خصوصی